Utskrift
Kategori: Fri rettshjelp
Treff: 3173

Regelverket for fri rettshjelp bestemmer at advokater og rettshjelpere skal informere klientene om følgende: 

  1. Inntektsgrenser for fri rettshjelp
  2. Under hvilke omstendigheter det offentlige kan kreve fri rettshjelp tilbakebetalt

Inntektsgrensene for fri rettshjelp - 2015

Per 1.1.2015 er inntekts- og formuesgrensene som følger: 

Enslig/person som bor alene: 246 000,- kr. 
Samboer/gift: 369 000,- kr. 
Inntektsgrense for fritak for egenandel: 100 000,- kr. 

Formuesgrensen, for både enslige og samboende/gifte: 100 000,- kr. 

Det er summen av all skattepliktig inntekt som teller. For samboende/gifte teller både søkerens og partnerens inntekt/formue. Det er i utgangspunktet inntekten på søknadstidspunktet som teller, men se nedenfor om omgjøring og refusjon for hvilke konsekvenser det kan få hvis situasjonen din forbedrer seg. 

Kilde: Forskrift 12.12.2005 nr. 1443 om fri rettshjelp, §§ 1-1, 1-2, 1-3, 2-2. 

Omgjøring av vedtak om fri rettshjelp

Et vedtak om å gi fri rettshjelp kan omgjøres (trekkes tilbake) hvis du som søker ikke har gitt alle relevante opplysninger, eller hvis du har gitt gale opplysninger. Vedtaket kan også omgjøres hvis din økonomiske situasjon er "vesentlig bedret" i perioden mellom det ble innvilget fri rettshjelp og til rettshjelpen ble avsluttet. 

Kilde: Lov 13.06.1980 nr. 35 om fri rettshjelp, § 8 tredje ledd. Rundskriv om fri rettshjelp pkt. 2.11. 

Krav om refusjon/tilbakebetaling av ytt fri rettshjelp

Hvis du får fri rettshjelp, vinner saken, og rettshjelpen bedrer din økonomiske stilling, kan Fylkesmannen kreve refusjon av utgiftene til fri rettshjelp. Dette er mest vanlig der man ligger i nærheten av inntektsgrensene beskrevet over. 

Kilde: Lov 13.06.1980 nr. 35 om fri rettshjelp, § 8 første ledd. Rundskriv om fri rettshjelp pkt. 2.10. 

Felles for vedtak om omgjøring og vedtak om refusjon

Departementet har bestemt at ved omgjøring og refusjon er det den som har fått fordelen ved fri rettshjelp som skal stå for tilbakebetalingen, det vil si deg som søker. Det er Statens Innkrevingssentral som står for innkrevingen. 

Hvis du er eller kan komme i en situasjon som rammes av omgjørings- eller refusjonsreglene er det viktig at du melder fra til oss med en gang.