Dette innlegget handler om hvordan du som verge i hverdagen kan håndtere inntektssituasjonen din for å tilfredsstille de kravene skattemyndighetene stiller. Merk at dette innlegget er ikke ment som rettslig rådgivning eller skatterådgivning, innlegget presenterer de vanligste problemstillingene man kan havne i og beskriver noen mulige utfall. Er du usikker på hvilket utfall som er relevant for deg bør du kontakte skattemyndighetene eller en kompetent skatteadvokat. 

Hvordan skal inntekten din klassifiseres?

I Norge har vi i korte trekk tre typer inntekt: Arbeidsinntekt (lønn), virksomhetsinntekt (næringsinntekt), og kapitalinntekt. Skillet går mellom inntektenes kilde. Skillet mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt går gjerne mellom for hvem som tar risikoen ved den inntektsgivende aktiviteten. Her legger man også vekt på omfang av aktiviteten og kvalifikasjonene hos tjenesteyteren. 

Statens Sivilrettsforvaltning har lagt til grunn at alminnelige verger vanligvis vil ha så få oppdrag at deres inntekt klassifiseres som lønnsinntekt. Faste verger, profesjonelle verger, vil imidlertid ha flere oppdrag og høyere kvalifikasjoner, og derfor vanligvis regnes som næringsdrivende. Inntekten skal da regnes som virksomhetsinntekt. I et upublisert brev 10. april 2014 har Skatt sør uttalt at ved seks eller flere oppdrag vil man i alminnelighet anses å drive virksomhet. Skattekontoret tok imidlertid ikke stilling til om fem eller færre oppdrag var for få til å regnes som virksomhet. Er du usikker på om avgrensningen gjelder for deg bør du kontakte ditt skattekontor.

Alminnelige verger: Som hovedregel arbeidsinntekt

For alminnelige verger er godtgjørelsen på 3500,- kr per år for et økonomisk mandat, 2000,- kr per år for et personlig mandat, og 4000,- kr per år for et fullt mandat. Det kan ytes timegodtgjørelse med 200,- kr per time. 

Hovedregelen for alminnelige verger er at utbetalt beløp per klient per år som er på 6000 kr eller mindre er skattefritt. Dette følger av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-1-2. Unntaket gjelder ikke når Fylkesmannen utbetaler godtgjørelse. Etter samme bestemmelse er utgiftsgodtgjørelsen på 1000,- kr per år skattefri, uavhengig av om klienten eller Fylkesmannen utbetaler utgiftsdekning. 

I praksis er derfor alminnelige vergers godtgjørelse skattefri på grunn av beløpsgrensene, med mindre den alminnelige vergen har så mange oppdrag at vedkommendes inntekt regnes som virksomhetsinntekt. Dette bør avklares med skattemyndighetene. 

Alminnelige verger er aldri merverdiavgiftspliktige. Lønnsinntekt utløser ikke merverdiavgift. 

Faste/profesjonelle verger: Som hovedregel virksomhetsinntekt

For faste/profesjonelle verger er godtgjørelsen på 7500,- kr per år for et økonomisk mandat, 4500,- kr per år for et personlig mandat, og 10 000,- kr per år for et fullt mandat. Det kan ytes timegodtgjørelse med 400,- kr per time. 

Skattefritaket nevnt ovenfor for alminnelige verger gjelder ikke for faste/profesjonelle verger. Dette følger av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i hvor det heter at nevnte skattefritak kun gjelder hvis inntekten ikke er virksomhetsinntekt. Utgiftsgodtgjørelsen er heller ikke skattefri. Skattedirektoratet har i tidligere utgaver av Lignings-ABC vært utydelige på dette, men har i Lignings-ABC 2015 "Vergemål" pkt. 3.1 tatt et klart standpunkt. 

Faste verger er bokføringspliktige, og skal sende inn næringsoppgave 1 med mindre vergen tilfredsstiller kravene for å slippe næringsoppgaveplikt (bl.a. kan ikke brutto driftsinntekt være høyere enn 50 000 kr). Bokføringsplikten inkluderer plikten til å føre timelister for alle oppdrag, se mer om dette her.

Virksomhet som verge er ikke merverdiavgiftspliktig; det regnes som en sosial tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftslovens virkeområde. Følgelig kan ikke verger oppnå fradrag for inngående avgift, men skal heller ikke registrere seg og beregne merverdiavgift på honoraret. Verger som driver annen avgiftspliktig virksomhet i tillegg må følge reglene om fordeling av inngående merverdiavgift på avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. 

Noen rettspolitiske betraktninger

Som man ser av beskrivelsen ovenfor favoriserer systemet som helhet den alminnelige verge med en liten klientportefølje. Denne vergen vil i stor grad slippe de plikter som følger med å være næringsdrivende, samtidig som vedkommende i stor grad slipper beskatning. En fast verge vil bli beskattet med marginalskattesatsen for personlig næringsdrivende på p.t. 38,4 % for all inntekt som overskrider de fradrag vedkommende måtte ha.