Faste verger (profesjonelle verger) er som hovedregel næringsdrivende, og derfor omfattet av reglene i bokføringsloven og -forskriften (bokføringspliktige). Etter bokføringsforskriften § 5-14 skal alle bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på medgått tid dokumentere utførte timer, altså føre timelister. Timelister skal føres selv om oppdragene utføres etter fastpris. 

Timelister skal føres per måned, og de skal være ferdigstilt senest innen utløpet av måneden etter arbeidet er gjort. For timer arbeidet i oktober 2015 skal timelistene være fullført (det vil si enten skrevet ut eller lagret til et ikke-redigerbart format som PDF) senest 30. november. 

Verger utfører mange oppdrag hvor det kun gis fast årlig godtgjørelse. Jeg skrev derfor til Skattedirektoratet 2. april for å spørre om plikten til å føre timelister også gjaldt for oppdrag hvor det kun er aktuelt med fast årlig honorar. 

Skattedirektoratet kom 19. oktober med sitt svar i saken.

"Skattedirektoratet forstår virksomheten som verge slik at tiden vil være den vesentligste innsatsfaktoren i et vergeoppdrag. Der oppdraget honoreres på timebasis er dette åpenbart. Kravet til å dokumentere medgått tid gjelder imidlertid også der hvor det er avtalt fast pris, jf. bokføringsforskriften § 5-14 første ledd. Skattedirektoratet antar at de forskriftsbestemte satsene for vergeoppdrag er ment å dekke et forventet tidsbruk. Vi kan derfor ikke se at fast pris som verge er et resultatbasert vederlag. Det vil derfor som utgangspunkt være plikt til å spesifisere timer pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag.

Oppdrag som verge som binæring

Du skriver at de fleste verger har dette som binæring ved siden av ordinært arbeid eller pensjon. Vi forstår det da slik at den eneste virksomheten som drives og som medfører plikt til å dokumentere medgått tid, er virksomheten som verge. GBS 10 pkt. 4.1 omhandler problemstillingen "Tjenesteytende næring som bigeskjeft". Det fremgår der at rammen for timeføringen er den tid som faktisk benyttes i den tjenesteytende næringen. Annen tid kreves da ikke dokumentert. Skattedirektoratet legger til grunn at det i slike tilfeller er tilstrekkelig å spesifisere den tiden som benyttes på de enkelte oppdragene, uten angivelse av intern tid."

 

En fast verge vil altså ha plikt til å føre timelister for både timebaserte oppdrag og "fastprisede" oppdrag.

Den vergen som har vergeoppdrag som hovedaktivitet vil ha plikt til å føre timelister hvor timer forbrukt spesifiseres per klient, per oppdrag, og på posten "intern tid". Intern tid er tid man bruker på oppgaver som ikke er relatert til den enkelte klient/det enkelte oppdrag. Dette vil være regnskapsføring, vergemøter, mv. 

Den vergen som har en annen hovedaktivitet (det være seg lønn, pensjon, eller en virksomhet som ikke er timefakturerende) vil ha plikt til å føre timelister, men ikke ha plikt til å føre timer for posten "intern tid". 

Konsekvenser av brudd på plikten til å følge disse reglene vil kunne være bokføringspålegg fra skattemyndighetene, eller i ytterste konsekvens skjønnsligning. 

Hele uttalelsen fra Skattedirektoratet kan leses her