Alminnelige oppdragsvilkår er fastsatt 22. september 2015, og bygger på de alminnelige oppdragsvilkår som benyttes av Advokatforeningens medlemmer så langt de passer. 

 

1.      INNLEDNING

 1.      Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets jurister eller andre ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).

 2.      Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig tjenesteutfører at vilkårene ikke aksepteres.

 3.      Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

 4.      Firmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale og relevant lovgivning.

Nr. 1 - Denne avtalen gjelder alle saker med mindre noe annet er spesifikt avtalt. 

Nr. 2 - Er du uenig med noe må du påpeke det overfor firmaet. Gjør du ikke det innen rimelig tid er du bundet av det som en del av avtalen. Rimelig tid vil som oftest være to uker. 

Nr. 3 - Ingen merknader.  

Nr. 4 - Hva vil firmaet gjøre for deg - og ikke gjøre. 

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

 1.      Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

2.      Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig tjenesteutfører i firmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at firmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

4.      Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Firmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

5.      For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er firmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom firmaet. Firma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter. 

Nr. 1 - Alt du får konkret fra firmaet går foran disse generelle bestemmelsene. 

Nr. 2 - Ikke veldig relevant, med tanke på at det bare er én tjenesteutfører i firmaet og ingen ansatte, men det kan tenkes utvikling...

Nr. 3 - Hvitvaskingsloven bestemmer at firmaet er rapporteringspliktig når oppdraget består av finansielle transaksjoner, transaksjoner som gjelder fast eiendom, eller transaksjoner som gjelder gjenstander med verdi over 40 000 kr. 

Nr. 4 - Man rådgir ikke to motparter i samme sak. 

Nr. 5 - fortell oss hva du ønsker å oppnå, og alt som er relevant for saken. 

Nr. 6 - Når du har engasjert oss, la oss håndtere saken. Det blir bare kaotisk hvis vi skriver en ting og du skriver en annen, i samme sak til samme tid. 

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Den avtalte timesatsen fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. 

 2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. 

 3. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

 4. Firmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

 5. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke firmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

 6. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. 

 7. Alle omkostninger og utlegg som firmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. 

 8. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Nr. 1 - Fakturering skjer per time. Hvor mye du faktureres per time, og hvor ofte du faktureres står i den konkrete oppdragsbekreftelsen. 

Nr. 2 - Dette er en forenklingssak. Flere telefonsamtaler i løpet av kort tid vil bli summert opp innenfor 15-minuttersbolken. 

Nr. 3 - Selv om du engasjerer oss i en sak påtar vi oss ikke noe økonomisk ansvar for saken. Du er selv ansvarlig for å følge opp de frister forvaltningsorganer, domstoler, motparter, og vi setter. 

Nr. 4 og 5 - Får du dekket mindre hos motparten enn vi har fakturert blir ikke vårt krav mot deg redusert. 

Nr. 6 - Alle fakturaer er spesifisert. 

Nr. 7 - Dette betyr ikke at du har krav på at vi forskutterer. 

Nr. 8 - Forsinkelsesrente vil i så fall løpe fra 30 dager etter at faktura er sendt. 

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

 1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til bistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig tjenesteutfører for en konkret vurdering.

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til juridisk bistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi firmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom firmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Nr. 1 - Spør om fri rettshjelp.

Generelt sett gis det fritt rettsråd uavhengig av inntekt i enkelte utlendingssaker, barnevernssaker som skal opp for Fylkesnemnda, erstatningssaker for urettmessig straffeforfølgning, voldsoffererstatningssaker mot gjerningspersonen, enkelte bistandsadvokatordninger, og ved tvangsekteskap. 

Det gis fritt rettsråd avhengig av inntekt i saker om ekteskap, skilsmisse, og ekteskapsoppgjøret, saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn, tvister rundt rett til felles bolig/innbo ved samlivsbrudd hos samboere, saker om erstatning for personskade/tap av forsørger, leietaker som protesterer oppsigelse fra egen bolig, arbeidstaker i tvist om ulovlig innleie, oppsigelse, eller erstatning etter opphør av arbeidsforhold, søknad eller klage i voldsoffererstatningssak, og klagesaker mot NAV for vedtak etter folketrygdloven. 

Inntektsgrensene er 246 000 kr for enslige, og 369 000 for ektefeller/samboere. Inntekt før fradrag gjelder. Formuesgrensen er 100 000. Netto formue gjelder, etter fratrekk av gjeld. For ektefeller og samboere skal begges inntekt/formue vurderes mot inntekts- og formuesgrensen. For vernepliktige gjelder ikke inntektsgrensene. 

 

Nr. 2 - Det kan være forsikringsselskapet ditt betaler. Gi oss opplysninger om forsikringene dine. Betaler ikke forsikringsselskapet ditt, eller betaler ikke forsikringsselskapet ditt alt (pga. egenandel eller lignende) må du betale resten. 

 

6. FIRMAETS ANSVAR

 1. Firmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatforskriften gjør denne forsikringsplikten gjeldende også for rettshjelpere. Firmaets sikkerhetsstiller er If Skadeforsikring NUF, Postboks 240, 1326 Lysaker, org. nr. 981 290 666, polisenummer SP998341. 

 2. Oppdraget omfatter ikke skatte- og avgiftsrettslig rådgivning. Profesjonsansvaret omfatter ikke virksomhet som verge. 

 3. Firmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. 

 4. Firmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som firmaet har henvist til eller for underleverandører som firmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Firmaet er ikke ansvarlig for feil som kan føres tilbake til feil i fakta gitt av klienten eller av klientens rådgivere, herunder klientens fastlege mv. 

 5. Firmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering firmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. 

 6. Firmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Firmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (firma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil firmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler. 

 

Nr. 1 - Hvis du mener at du har tapt penger på grunn av firmaets håndtering av din sak, her er informasjon om hvordan du kan henvende deg til firmaets forsikringskontakt hvis du vil gjøre gjeldende et krav mot firmaets ansvarsforsikring. 

 

Nr. 2 - Vi driver ikke med skatt og avgift, hverken redegjørelser for gjeldende rett ut over det helt enkle eller rådgivning om hvordan man bør innrette seg for å spare skatt eller merverdiavgift. For de vergeoppdrag vi har gjelder profesjonsansvaret kun når vergeoppdraget innebærer rettshjelp ut over det enhver profesjonell verge forventes å bidra med. 

Nr. 3 - Firmaet påtar seg bare ansvar for ditt direkte tap. Om hva som er direkte tap, se her

Nr. 4 - Det vil sjelden bli aktuelt å overlate saken til noen andre. Du vil alltid ha rett til å nekte å overlate saken til noen andre (men konsekvensen kan bli at vi må si fra oss oppdraget pga. kapasitet). 

Nr. 5 - Forhåndsvurderinger er vanskelige, og det er alltid en iboende risiko ved konflikt. Gir vi en forhåndsvurdering er ikke det det samme som å spå fremtiden, og vi aksepterer ansvar deretter. 

Nr. 6 - Ikke overlat midler til andre, herunder oss, hvis du ikke har råd til å miste dem ved svikt på bankens side. 

7. BEHANDLING AV INFORMASJON

1. All informasjon behandles fortrolig. 

2. Med mindre noe annet er avtalt kan opplysningene deles internt firmaet så langt det er nødvendig. Alle medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt.

3.   I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av firmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er firmaets innehaver.

4.      Vi gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

5.      Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Firmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Firmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

Nr. 1 - Rettshjelpere har ikke den samme lovfestede taushetsplikt som advokater. Informasjon vil likevel bli behandlet fortrolig, og kun utlevert dersom det foreligger en lovmessig plikt til å gi ut opplysningene. 

Nr. 2 - Ingen merknad. 

Nr. 3 - Dette danner rammen for hva vi kan gjøre med opplysninger vi får fra deg: Oppfylle oppdraget. 

Nr. 4 - Du bør spesifisere hvordan du ønsker at kommunikasjon skal foregå. Sender du oss sensitive opplysninger per e-post vil vi vektlegge det. 

Nr. 5 - Regnskapsopplysninger er typisk oppbevaringspliktig. 

8. KLAGE

 1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med oss. Firmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.  

 2. Eventuelle tvister skal søkes løst utenrettslig, eventuelt ved mekling. 

 3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

Nr. 1 - Ingen merknader. 

Nr. 2 - Det finnes ingen disiplinærordning for rettshjelpere slik det finnes for advokater. 

Nr. 3 - Ingen merknader. 

9. ENDRING AV OPPDRAGSVILKÅR 

 1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel. 

Nr. 1 - Ingen merknader. 
   
   

p